GRI-index

GRI4.0 - Algemeen

Referentie en sleutelwoord

Titel

Opmerking / Aanvullende informatie

Strategie en analyse
G4-1 Woord van de voorzitter  
Profiel van de organisatie
G4-3 Naam van de organisatie Federale Overheidsdienst Financiën
G4-4 Voornaamste producten en diensten http://finances.belgium.be/nl/E-services/
G4-5 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie Koning Albert II-laan 33 - 1030 Brussel
G4-6 Het aantal landen waar de organisatie actief is Eén land: België
G4-7 Eigendomsstructuur en rechtsvorm Rechtsvorm: openbaar bestuur
G4-8 Afzetmarkten (geografische spreiding)  
G4-9 Omvang Aantal werknemers: 21.846 personeelsleden
    Aantal vestigingen: 205
    Netto-omzet
    Aantal producten en geleverde diensten : http://finances.belgium.be/nl/E-services/
G4-10 Ondervedeling van het aantal werknemers  
G4-11 Percentage werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt 100 % (sectorakkoord)
G4-12 Toeleveringsketen van de organisatie Niet van toepassing
G4-13 Significante veranderingen wat betreft omvang, structuur, kapitaal of toeleveringsketen Gefaseerde sluiting van meerdere kantoren en nieuw beheer ervan met het oog op rationalisatie, doeltreffendheid en kostendaling
G4-14 Beginsel 15 van de 'Verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling' Woord van de voorzitter
G4-15 Charters, principes en andere initiatieven op economisch, milieugerelateerd en sociaal vlak Uitvoering kwaliteitslabel ‘Ecodynamische onderneming’
G4-16 Lidmaatschap van nationale of internationale belangenverenigingen of -organisaties Niet van toepassing
Geïdentificeerde relevante aspecten en perimeters
G4-17 In de financiële overzichten opgenomen entiteiten Niet van toepassing
G4-18 Inhoudelijk proces en omvang van de uitdagingen uitgelegd in de artikels over elke behandelde uitdaging
G4-19

Uitdagingen

Index
G4-20

Perimeter van de uitdagingen in de organisatie

Indien de relevantie van de uitdaging niet voor de hele FOD Financiën geldt, wordt dat in het artikel verduidelijkt.
G4-21 Perimeter van de uitdagingen buiten de organisatie Niet van toepassing
G4-22 Oorzaken en gevolgen van aanpassingen van informatie uit vorige verslagen Niet van toepassing
G4-23 Substantiële veranderingen in de reikwijdte en de afbakening van de aspecten in vergelijking met de vorige rapporteringsperioden Gefaseerde sluiting van meerdere kantoren en nieuw beheer ervan met het oog op rationalisatie, doeltreffendheid en kostendaling
Betrokkenheid van de stakeholders
G4-24 Lijst van de groepen van stakeholders  
G4-25 Criteria voor het identificeren en selecteren van de stakeholders met wie er een dialoog is aangegaan 'Belastingen, fraude, patrimonium ...  Welk van deze onderwerpen houden u het meest bezig?': publieke onlineenquête gerealiseerd in april-mei via onze interne en externe communicatiekanalen
G4-26 De benadering van de organisatie om de stakeholders te betrekken 'Belastingen, fraude, patrimonium ...  Welk van deze onderwerpen houden u het meest bezig?': publieke onlineenquête gerealiseerd in april-mei via onze interne en externe communicatiekanalen
G4-27 Thema's en belangrijkste bekommernissen die geuit werden in het kader van de dialoog met de stakeholders Materialiteitsmatrix
Profiel van het rapport
G4-28 Rapporteringsperiode Kalenderjaar
G4-29 Datum van het laatste gepubliceerde rapport, indien van toepassing 18 juli 2014
G4-30

Rapporteringscyclus (vb.: jaarlijks, tweejaarlijks)

Tweejaarlijks
G4-31 Contactpersoon voor het GRI

Caroline Lhoneux, Dienst Duurzame ontwikkeling caroline.lhoneux@minfin.fed.be - 0257 814 14 | Annabelle Hageman, Dienst Strategische Coordinatie en Communicatie annabelle.hageman@minfin.fed.be - 0257 673 71

G4-32 Gekozen optie inzake 'conformiteit', Index GRI, externe verificatie Conformiteit - Essentiële criteria
G4-33 Gekozen optie inzake 'conformiteit', Index GRI, externe verificatie Geen echte externe verificatie maar de gegevens worden uitgewisseld via het jaarrapport
Bestuur
G4-34 Structuur van het bestuur van de organisatie Directiecomité; Organigram
Ethiek en integriteit
G4-56

Waarden, principes, normen en regels van de organisatie inzake gedrag

Waarden van de FOD Financiën
GRI4.0 - Economische, milieugerelateerde en maatschappelijke indicatoren
G4-EC1 Directe economische waarde die gecreëerd en verdeeld wordt  
G4-PA8

Uitgaven per type betaling

 
G4-EN30 Grote impact op het milieu van het vervoer van producten en werknemers  
GA-LA9 Gemiddeld aantal uren opleiding Elke VTE heeft gemiddeld 5 dagen cursus gevolgd in 2016.
GA-PR5 Klachtenbeheer  
GRI4.0 - Uitdagingen
Wat doen wij in de strijd tegen fiscale fraude? Rechtvaardigheid en fraudebestrijding
Hoe zorgen wij ervoor dat iedereen bijdraagt wat hij moet bijdragen? Rechtvaardigheid en fraudebestrijding
Hoe vergemakkelijken wij het vervullen van uw administratieve verplichtingen? Dienstverlening
Wat doen wij in de strijd tegen illegale handel? Veiligheid van personen
Hoe beantwoorden wij uw vragen? Dienstverlening
Hoe beheren wij onze organisatie? Inzet en professionalisme
Wat doen wij in de strijd tegen terrorisme? Veiligheid van personen