Dienstverlening

De FOD Financiën wil zo goed mogelijk ten dienste staan van de belastingplichtigen, en daarbij tegemoet komen aan hun noden. Sinds enkele jaren richten we ons dan ook steeds meer op digitale dienstverlening en ook in de toekomst zullen we die inspanningen verderzetten. Onze FOD wil daarbij echter de ongelijkheid op het vlak van digitalisering niet uit het oog verliezen (volgens de OESO had 20 % van de Belgische gezinnen in 2015 nog steeds geen internettoegang) en daarom blijven we ook de traditionele dienstverlening aanbieden. Verder stellen we alles in het werk om de administratieve formaliteiten te vereenvoudigen. ​

Kwaliteitsvolle online diensten aanbieden

MyMinfin //

In 2016 onderging MyMinfin, de portaalsite die toegang biedt tot de verschillende online diensten van de FOD Financiën, een metamorfose en kreeg de website een nieuwe look. Burgers, ondernemingen en partners van de FOD Financiën kunnen voortaan gerichter navigeren, zowel via hun pc als via hun tablet of smartphone. Naast het ontwerp van de toepassing hebben we ook de dienstverlening verbeterd én uitgebreid met nieuwe diensten. Die zijn toegankelijk zowel voor burgers als professionelen.

Dankzij de nieuwe toepassing ‘Afbetalingsplan’ kan een burger online een afbetalingsplan aanvragen voor een schuld uit zijn fiscale balans. Via de toepassing ‘Overdracht van schuldvordering’ kan hij ook nagaan of kredietinstellingen schulden hebben gesignaleerd die een impact kunnen hebben op een terugbetaling van personenbelasting.

Zowel burgers als ondernemingen kunnen via de nieuwe online toepassing ‘Geschillen’ een aanslag of een btw-bedrag betwisten door online een bezwaar of een administratief verzoekschrift in te dienen. Ze kunnen via deze toepassing ook de status raadplegen van de betwisting die ze via MyMinfin of per post hebben ingediend.

Door in te loggen in MyMinfin, kan een mandataris of bestuurder voortaan zelf een attest van de schuldtoestand van zijn onderneming(en) genereren. Hij kan ook de fiscale balans van zijn onderneming(en) raadplegen (bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting ...) via de ‘Fiscale balans’ die vanaf nu ook beschikbaar is voor ondernemingen.

Door deze verbeteringen kunnen onze partners snel en autonoom belangrijke informatie over hun fiscale toestand terugvinden.

MyRent //

Met MyRent kan de gebruiker zowel gratis als betalende huurcontracten online laten registeren. Voor de integratie van MyRent in MyMinfin onderging de toepassing ook een aantal opmerkelijke verbeteringen, vooral op het vlak van ergonomie en toegankelijkheid. Zo stellen we aan onze gebruikers inlichtingen en tutorials ter beschikking die we regelmatig zullen bijwerken. Door de ontwikkeling van een automatisch berekeningssysteem voor de registratierechten van de huurcontracten en eventuele boetes kan de burger die een huurcontract indient, automatisch zijn betalingsbericht ontvangen.

De gebruiker beschikt voortaan over een onlinedossier waarin hij de status van de documenten kan opvolgen (geregistreerd, geweigerd (met de reden daarvoor), aan te vullen, te valideren). Tot slotte werd MyRent geïntegreerd in MyMinfin Pro zodat ook rechtspersonen kunnen inloggen en toegang hebben tot de huurcontracten die ze hebben geregistreerd.

De webservice MyRent werd in 2015 ontwikkeld en in 2016 verbeterd zodat ook makelaars via hun eigen toepassing elektronisch huurcontracten en documenten van hun klanten voor registratie kunnen indienen.

Die onlineverbeteringen moeten ertoe bijdragen zowel de werktijd als de dienstverlening van die registratiekantoren te optimaliseren. Daardoor kunnen de registratiekantoren namelijk de huurcontracten die nog aan het loket worden ingediend, sneller behandelen.

Tax-on-web //

In 2016 hebben we verbeteringen aangebracht aan Tax-on-web: nieuwe mogelijkheden om zich aan te melden met een draadloze eID-lezer en met mobiele randapparatuur, de ontwikkeling van de contextuele helpfunctie (wizard) en de mogelijkheid om het voorstel van vereenvoudigde aangifte elektronisch te ontvangen via MyMinfin.

BNI online registratie //

In april 2016 hebben we een online formulier voor de registratie van belastingplichtige onderworpen aan de belasting niet-inwoners voorgesteld. De betrokkene moet zich registreren en ontvangt zo een aangifte in de belasting niet-inwoners.

Fisconetplus //

In 2016 gingen we van start met de ontwikkeling van een nieuwe versie van de portaalsite Fisconetplus, gespecialiseerd in fiscale en niet-fiscale wetgeving en de publicatie van administratieve documenten (circulaires, rulings, parlementaire vragen en tal van andere).

Professioneler onthaal

Ondanks de inspanningen die we leveren om onze onlinedienstverlening te verbeteren, mogen we niet uit het oog verliezen dat het contact met het publiek erg belangrijk blijft. In 2016 legden we dan ook de nadruk op dit andere belangrijke aspect van dienstverlening. We namen de werking van onze front offices onder de loep. We bekeken bijvoorbeeld welke middelen nodig zijn voor een optimale behandeling van de verschillende aanvragen rond inning en invordering, en pasten het onthaal aan.

Door haar herstructurering was 2016 ook voor de Algemene Administratie van de Fiscaliteit een cruciaal jaar. De administratie heeft nu een doelgroepgerichte en transparante structuur die gebaseerd is op drie pijlers: particulieren, kleine- en middelgrote ondernemingen en grote ondernemingen. Door de oprichting van de drie pijlers is er nu voor elk type belastingplichtige een uniek contactpunt op maat, wat onze dienstverlening verbetert. Bovendien worden onze medewerkers opgeleid rond dienstverlening, aangezien zij een cruciale rol spelen in onze visie waarbij we de belastingplichtige centraal willen stellen.

Ten slotte bieden we ook een aangepaste dienstverlening aan voor doven en slechthorenden bij het vervullen van hun fiscale verplichtingen. Voor doven vertaalt een vertaler het gesprek van op afstand in gebarentaal. Slechthorenden kunnen gebruik maken van een draagbaar hoortoestel, waardoor ze gemakkelijker in contact kunnen komen met onze medewerkers. Sinds juni 2016 bieden wij die ondersteuning aan in onze kantoren in Brussel, op 14 locaties in Vlaanderen en 12 in Wallonië.

Leesbare brieven

In 2016 werkten we verder aan ons project rond het leesbaarder maken van onze schriftelijke communicatie. Dankzij verschillende bewustmakingsinitiatieven rond leesbaarheid bij onze medewerkers (opleidingen, ontwikkeling van een e-learning) konden we 128 typebrieven van de FOD Financiën herschrijven. Die vertegenwoordigen zowat 14,5 miljoen verzendingen per jaar. Tot deze typebrieven behoren o.a. het aanslagbiljet, het voorstel van vereenvoudigde aangifte, de brieven over de bedrijfsvoorheffing (zowel de betalingsbrieven als de herinneringsbrieven) en de brieven over de geschillen. Bij het herschrijven van deze documenten hebben wij ons zowel gericht op de toegankelijkheid van de inhoud als op de modernisering van de lay-out door bijvoorbeeld kleuren en symbolen toe te voegen.

Spaarders schadeloos stellen

Door de faling van Optima Bank nv in 2016 kwam een andere vorm van dienstverlening van de FOD Financiën aan bod, namelijk via de allereerste tussenkomst van het Garantiefonds.

Het dagelijkse beheer van het Garantiefonds gebeurt door de Algemene Administratie van de Thesaurie. Dat fonds komt tussen wanneer aangesloten instellingen niet meer in staat zijn om hun verplichtingen na te komen. Als gevolg van de faling van Optima Bank nv, die op 9 juni 2016 werd uitgevaardigd, werd het Garantiefonds voor de eerste keer gevraagd om de gewaarborgde tegoeden van de Optima Bank-klanten terug te betalen tot een bedrag van maximaal 100.000 euro per persoon.

In 2016 werden via het Garantiefonds uiteindelijk 2.675 klanten terugbetaald voor een totaalbedrag van 47.114.342,28 euro. Deze terugbetalingen werden mogelijk gemaakt door een aangepaste communicatie voor de getroffen klanten via gerichte informatie op de website van het Garantiefonds, de oprichting van een specifiek callcenter, maar ook de mogelijkheid tot het snel indienen van een aanvraag tot tussenkomst, via e-mail, post of MyMinfin (rubriek ‘Mijn vermogen’).